L’edifici va ser construït el 2008, i no es va arribar a habilitar fins el 2021 quan la Fundació La Dinamo, promotora social d’habitatge, va adquirir l’edifici a través del dret de tanteig i retracte. D’aquesta manera, la cessió d’ús té lloc a canvi d’un cànon que la cooperativa abona mensualment a la Dinamo.

La Dinamo va finançar la compra de l’edifici amb un prèstec per part de l’Institut Català de Finances, bonificat per l’Agència de l’Habitatge. L’adquisició de l’edifici és temporal, i passats 75 anys els habitatges passaran a ser propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Tots els habitatges seràn qualificats com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

Finalment, la Closca neix el 2021 esdevenint el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Lleida.